Ұлытау – тарихи-мәдени ескерткіштерге бай, табиғаты тамаша өңір. Тарихи жәдігерлерді қорғау мақсатында ҚазКСР Министрлер Кеңесінің Қаулысымен 1990 жылы Ұлытау ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы құрылған. Қорық-музей аумағында қор сақтағыштар, кітапханалар, интернет-кафе және ақпараттық-туристік дүңгіршек қарастырылған. Мұражай қорында мыңдаған жылдар бойы еуразиялық Далада өмір сүрген және өмір сүріп келе жатқан мәдени бірлестіктердің дамуын көрсететін сирек кездесетін және бірегей заттар бар.

 Ұлытау ауданының аумағында ресми тіркелген әр түрлі уақыттағы 337 ескерткіш бар, олардың 282-сі "Ұлытау"қорық-музейі қорының тарихи-мәдени картасына енгізілген.

 Қорық-музей аумағында Алашахан, Жошыхан, Теректі әулие сияқты белгілі ескерткіштер, Байқоңыр, Басқамыр жартас суреттері және түрлі тарихи дәуірлердің басқа да көптеген объектілері орналасқан. Жергілікті халық арасында жылқы шаруашылығының ежелгі дәстүрлері әлі де сақталған, халықтық қолөнер мен фольклор кең таралған.


Улытау: Волна истории, дыхание природы


Улытау - это регион с прекрасной природой, богатый историко-культурными памятниками. В целях охраны исторических памятников постановлением Совета Министров КазССР в 1990 году создан Улытауский Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей. На территории музея-заповедника предусмотрены фондохранилища, библиотеки, интернет-кафе и информационно-туристический киоск. В фондах музея находятся редкие и уникальные предметы, отражающие развитие культурных объединений, которые тысячелетиями жили и продолжают жить в Евразийской степи.

На территории Улытауского района официально зарегистрировано 337 памятников различного времени, из них 282 включены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея "Улытау".

На территории музея-заповедника расположены такие известные памятники, как Алашахан, Жошыхан, Теректы Аулие, наскальные рисунки Байконур, Баскамыр и многие другие объекты различных исторических эпох. Среди местного населения до сих пор сохранились древние традиции коневодства, широко распространены народные промыслы и фольклор.